تولید کنتورهای هوشمند آب

کنتور هوشمند آب براي سنجش و کنترل میزان برداشت آب از چاهها، مخازن و شبکه هاي
لوله کشی و سایر منابع آبی بصورت کاملا بومی طراحی و تولید شده است و داراي مجوز تولید
و تاییدیه نهایی از وزارت نیرو می باشد. این کنتور در مصارف کشاورزي، صنعتی و شرب قابل
استفاده می باشد. داراي مکانیزم اندازه گیري حجم آب عبوري بصورت مکانیکی با ویژگی
خاص مقاوم براي آب هاي با احتمال وجود املاح و ذرات جامد است. داراي شمارنده و نشانگر
حجم بصورت مکانیکی و دیجیتال می باشد. قسمت دیجیتال شامل مدارات اندازه گیري است
که پردازش، ذخیره سازي، نمایش، ارسال اطلاعات و فرمان قطع یا وصل جریان آب را انجام
می دهد. داراي قابلیت هاي ارتباط با کنتور فهام، با قرائت گر دستی،کارت هوشمند و سرور از
راه دور است. این کنتور متناسب با شرایط محیطی طراحی شده است و در کلاس کاري خود
داراي دقت اندازه گیري بسیار خوبی است.

کاتالوگ مربوطه:
watermeter