A collection of smart meters

تولید کنتور آب هوشمند

 

کنتور آب هوشمند براي سنجش و کنترل میزان برداشت آب از چاهها، مخازن و شبکه هاي لوله کشی و سایر منابع آبی بصورت کاملا بومی طراحی و تولید شده است و داراي مجوز تولید و تاییدیه نهایی از وزارت نیرو می باشد. این کنتور در مصارف کشاورزي، صنعتی و شرب قابل استفاده می باشد. داراي مکانیزم اندازه گیري حجم آب عبوري بصورت مکانیکی با ویژگی خاص مقاوم براي آب هاي با احتمال وجود املاح و ذرات جامد است. داراي شمارنده و نشانگر حجم بصورت مکانیکی و دیجیتال می باشد. قسمت دیجیتال شامل مدارات اندازه گیري است که پردازش، ذخیره سازي، نمایش، ارسال اطلاعات و فرمان قطع یا وصل جریان آب را انجام می دهد. داراي قابلیت هاي ارتباط با کنتور فهام، با قرائت گر دستی،کارت هوشمند و سرور از راه دور است. این کنتور متناسب با شرایط محیطی طراحی شده است و در کلاس کاري خود داراي دقت اندازه گیري بسیار خوبی است

 
 
×