سنسور فشار

سنسور فشار چیست؟


سنسور فشار، اطلاعات فشار را تبدیل به یک سیگنال الکتریکی می کند.

×