سوییچ فشار

سوییچ فشار چیست ؟

پرشر سوئیچ ابزاری برای کنترل وضعیت فشار در یک محیط فرآیندی است که می تواند وضعیت فشار یک فرآیند تولیدی را تحت کنترل داشته باشد.
همان طور که در قسمت دوم نام آن معلوم است (کلمه سوئیچ به معنی تغییر وضعیت) در اصل استفاده و دلیل استفاده سوئیچ های فشار در آن است که در موقع تغییر فشار به صورت غیر استاندارد منجر به تغییر کلی می شود و تا زمان کنترل کامل آن را ادامه می دهد.

×