کاهنده دما Temperature Reducer

با توجه به دمای کار تجهیزات ابزار دقیق و جلوگیری از اعمال دمای بالا به تجهیز و آسیب دیدن آن از کاهنده های دما استفاده میشود.
که با توجه به دمای سیال، فشار سیال و ترکیبات شیمیایی سیال در انواع مختلف عرضه میشود. از شرکتهای سازنده آن میتوان به ویکا Wika و DF lok نام برد.

×