مانیفولد ولو دو شیره Two Valve Manifold

مانیفولد دو شیره اکثرا” در اتصال ورودی سیال به پرشر گیج (Pressure Gauge) ، پرشر سوئیچ (Pressure Switch) و پرشر ترانسمیترها (Pressure Transmitters) استفاده میگردد. و گاهی به نام شیر زیر گیجی نامیده میشود.

متریال معمول ساخت آن استنلس استیل میباشد.

×