ترموول

ترموول براي محافظت از حسگر دما در برابر شرايط سخت فرآيند و امكان خارج كردن حسگر از محل خود بدون نياز به توقف فرآيند به كار مي رود. اگرچه در نگاه اول Thermowell وسيله ي ساده اي به نظر مي رسد، اما انتخاب مناسب آن نيازمند تعيين پارامترهاي متعددي است.
پارامترهايي كه هر كدام از آنها بايد به طور ويژه اي انتخاب می شوند تا حداقل تأثير نامطلوب در دقت اندازه گيري، حداقل نياز به تعمير و نگهداري و در نتيجه كاهش و حذف مخاطرات ناشي از آسيب به Thermowell محقق شوند.

ترموول چیست :
Thermowell اتصال لوله ای شکل است كه به عنوان حايل بين سيال فرآيند و حسگر دما عمل مي كند. به اين ترتيب كه در خط فرآيندي نصب شده و در تماس با سيال داخل لوله قرار مي گيرد. سپس حسگر دما درون Thermowell قرار گرفته و به صورت پيچي بسته و در جاي خود محكم مي شود. اتصال Thermowell به خط لوله به يكي از سه روش فلنجي، پيچي يا جوشي انجام مي شود. اما اتصال حسگر دما به Thermowell هميشه به صورت پيچي است. شكل بدنه ي Thermowell مي تواند مستقيم ، پله ای یا مخروطی باشد.

ترموول
×